תקנון האתר

כללי

1. בתקנון זה אלא אם מצוין אחרת, “האתר” משמעו כל אחד מאלה לחוד ו/או כולם ו/או חלקם יחד: (i) אתר מחירוני משה פסו ובנו; (ii) חברת מחירוני משה פסו ובנו פי.אם.אס.ג’י יזמות והשקעות בע”מ (להלן: החברה) (iii) כל אדם ו/או גוף הפועלים מטעמם ו/או בשמם.

2. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין המשתמש ו/או המנוי מחד לבין האתר (להלן בצוותא: “הצדדים”). השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו של תקנון זה ושקול להצהרת המשתמש, כי קרא בפועל את ההסכם לכל פרטיו והסכים עם כל האמור בו על כל סעיפיו. לא תישמע טענה מצד משתמש ו/או מנוי ו/או מפרסם, כאילו לא הכיר את פרטיו של תקנון זה.

3. אין התחייבות מטעם האתר ו/או חברת מחירוני משה פסו ובנו פי.אם.אס.ג’י יזמות והשקעות בע”מ להפעיל את האתר לפרק זמן מסויים ו/או כלשהו ו/או להפעיל האתר במתכונתו הנוכחית.

א. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אין האתר מתחייב להעמיד לרשות המשתמשים את כל השירותים ובכל עת, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, אין התחייבות להימצאות כל הדגמים הקיימים בשוק, אין התחייבות לקיום מחירון לגבי כל הדגמים הקיימים בשוק, ואין התחייבות לזמינות של שירותי סוקר ו/או שמאי ו/או איתור דגם שאינו מופיע במחירון.

ב. שירותים מסויימים, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, איתור ותמחור דגמים שאינם מופיעים במחירונים, והזמנת שירותי סוקר או שמאי, ייעשו רק בתיאום מראש עם האתר ולאחר קבלת התחייבות מהמשתמש לשלם באופן מיוחד עבור השירות.

ג. האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות לקבל/לסרב להזמנת שירות כלשהו, שאינו זמין באופן מוכן באתר.

4. תעריף המנוי או השימוש במחירון, על כל המידע והתנאים הכלולים בו, מתייחס אך ורק לרכישת השירות בידי משתמש פרטי – שהוא גם הצרכן הישיר והסופי של המידע באתר. תעריף ותנאי המנוי או השימוש במחירון עשויים להשתנות עבור משתמש עסקי – קרי, כל משתמש שאינו הצרכן הישיר והסופי של המידע המקצועי הקיים באתר, אלא שהוא עוסק מורשה או תאגיד אשר משתמשים במידע האמור באופן עקיף ובמטרה לאפשר עסקה בינם ובין צד ג’ אחר שאינו משתמש באתר או לקוח של החברה כלל (לדוגמה – חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח לחיתום, בנקים או חברות מימון).

5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לתקן, ולעדכן את האתר, להוסיף לו או לגרוע ממנו, לשנות את מראהו, את מבנהו ו/או מהותו, להוסיף פונקציות ו/או להורידן ולעשות כל שינוי אחר (להלן ביחד ו/או לחוד: שינויים) על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר.

א. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את תעריפי השימוש ו/או הפרסום ו/או הגלישה באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש. משתמש ו/או גולש ו/או מפרסם לא יישמעו בטענה כלשהי בענין זה, ואין לאיש זכות קנויה לשמירת התעריפים באתר ו/או לאי שינויים.

6. המשתמש מודע לכך, שפעולת האתר עלולה להשתבש אם בשל שינויים, אם בשל פעולת גורמים שלישיים, שלאתר אין שום שליטה עליהם ואם בשל הפסקה מוחלטת של קיום האתר. הפסקת פעילותו של האתר ו/או שיבוש כלשהו בו לא יהוו עילה לתביעה, דרישה או טענה כלשהי כנגד האתר.

7. האמור בתקנון זה בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע; והאמור בלשון יחיד, אף לשון רבים במשמע. השימוש בלשון זכר יחיד היא לצורך הנוחות בלבד. התקנון פונה לגברים ולנשים באופן שווה.

קנין הרוחני

8. האתר וכל המצוי בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, תכניו, צורתו, מהותו, מבנהו, עיצובו הגראפי, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המצויים בו, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה.

9. חל איסור מוחלט על עשיית שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, שידור, וכיו”ב של האתר ו/או כל המצוי בו על ידי גורם כלשהו ללא רשותה המפורשת מראש בכתב של חברת מחירוני משה פסו ובנו פי.אם.אס.ג’י יזמות והשקעות בע”מ.

10. רכישת מנוי כלשהו דרך האתר ו/או דרך הטלפון אסורה על חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח לחיתום, בנקים וחברות מימון.

11. למען הסר ספק כל גורם המפרסם באתר מעניק לאתר את הזכות המקבילה לעשות שימוש בפרסום ובתוכנו.
תנאי השימוש
השימוש באתר נועד בבירור לתכלית קונקרטית של צפייה במחירונים, הזמנת מוצרים או שירותים המפורסמים בו, פרסום רלוונטי או פניה למפרסם ע”י משתמשים, והמשתמש מסכים ברישומו כמפורט:
א. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו של תקנון זה ושקול להצהרת המשתמש, כי קרא בפועל את ההסכם לכל פרטיו והסכים עם כל האמור בו על כל סעיפיו. לא תישמע טענה מצד משתמש ו/או מנוי ו/או מפרסם, כאילו לא הכיר את פרטיו של תקנון זה.

ב. המשתמש יודע ומסכים לכך, שאין כל התחייבות מטעם האתר או החברה להפעיל את האתר בזמן מסוים או במתכונתו הנוכחית, וכן הם שומרים לעצמם את הזכות לקבל/לסרב להזמנת שירות כלשהו, שאינו זמין באופן מוכן באתר.

ג. אין להשתמש באתר למטרה אחרת כלשהי, ואין לפנות למפרסם שלא בקשר לרכישה של המוצר או השירות המפורסמים על ידו, וכל שימוש אחר כאמור יהווה הפרה של התקנון.

ד. כל שימוש אחר באתר יהווה הפרה של תקנון זה, והאתר וחברת מחירוני משה פסו ובנו פי.אם.אס.ג’י יזמות והשקעות בע”מ שומרים לעצמם את מלוא הזכויות בעניין זה.

ה. למען הסר ספק אין האתר ו/או החברה מתחייבים להסכים לפרסם מוצר ו/או שירות כלשהו, ובפרט מוצרים שאינם מן התחום בו עוסק האתר.

13. לשם עשיית שימוש באתר ו/או באיזה מן השירותים הניתנים בו, תידרש למסור פרטים המוגדרים על ידי האתר כפרטים שחובה למוסרם לשם השימוש באתר, גם אם מסירתם אינה מחוייבת על פי חוק.
א. בין פרטים אלה, מבלי להגביל לכך: שם מלא, כתובת, כתובת דוא”ל, פרטי כרטיס חיוב ו/או אשראי (מקום בו הדבר רלוונטי) וכל פרט אחר, אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט של האתר ו/או החברה יידרש לשם מתן השירות באתר.
ב. יובהר, כי מסירת הנתונים אינה מחוייבת על פי חוק, אך היא מהווה תנאי לשימוש באתר.
ג. האתר והחברה יבקשו רק את המידע הנחוץ לשירות המבוקש, ועל כן תיתכנה דרישות למידע נוסף ו/או שונה בעת בקשה לקבלת שירות נוסף ו/או שונה.
השירותים באתר
14. האתר מספק מחירונים (להלן: המחירונים) המספקים מידע טכני ומחירים לציוד חדש ומשומש ומיועדים לשימוש בעת קניה,מכירה,ביטוח ושיעבוד.
א. מחיר הציוד החדש מתפרסם בהתאם להנחיות היבואנים ו/או היצרנים ו/או מקורות מידע נוספים.
ב. מחיר הציוד המשומש נקבע על בסיס הערכה המבוססת על שיקול הדעת המקצועי ו/או סקרים ו/או מידע נוסף העומדים לרשות האתר.
ג. על המשתמש להיות ער לנתונים ולמגבלות הבאים:
i. המחירים באתר מהווים הערכה כללית, ואינם יכולים להיות מדוייקת במונחים מתמטיים.
ii. המחירים באתר מתייחסים לכלים בעלי אבזור סטנדרטי ואינם כוללים תוספות.
iii. כל המחירים המופיעים באיזה מן המחירונים הינם בבחינת המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את האתר ו/או החברה
ו/או להטיל עליהם אחריות מכל מין וסוג שהיא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על המחירון.
iv. האתר, רשאי ועשוי לשנות פרטים כלשהם איזה מהמחירונים והמידע המפורט, על מנת להתאים את המחירון למצב השוק.
שום שינוי כאמור לא יהווה עילה לתביעה מצד המשתמשים או מגורם כלשהו.
v. האתר אינו אחראי לקביעת תוספות הקיימות ברכב ו/או בציוד, והימצאות תוספות אלה הינן באחריות מוכר הרכב בלבד.
vi. נתוני המחירון עלולים להיות מוטעים או משובשים עקב טעויות סופר או נתוני שוק שגויים במערכת.
vii. התמונות במחירון הינם להמחשה בלבד.
ד. לאור האמור לעיל:
i. על המשתמש (ובמקום בו הדבר רלוונטי –המוכר והקונה בכל עסקה רלוונטית) לבדוק את הציוד הספציפי ולהחליט על שוויו על פי שיקול דעתו המלא והעצמאי תוך בחינת הנתונים הקונקרטיים והנסיבות הרלוונטיות.
ii. האתר איננו אחראי ישירות ו/או בעקיפין לנזק כלשהו – פיזי ו/או נפשי ו/או ממוני ו/או לא ממוני – הנגרם עקב שימוש במחירון.
קיום עסקה
15. האתר מספק את שירותיו בתשלום, אם על פי עסקה בודדת ואם למנויים בהתאם למנוי הנרכש על ידם. למרות האמור לעיל האתר רשאי לשנות את אופי פעולתו ו/או דרך פעולתו ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
16. הרוכש שירות באתר, אם כעסקה בודדת ואם כמנוי לא יהיה רשאי לבטל את העסקה ו/או המנוי, ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין אי שימוש בשירות ו/או במנוי ו/או ביטולו של מנוי מסיבות, שאינן באשמת האתר.
א. האתר לא יאפשר “הקפאת” מנוי; מנוי יהיה בתוקף לתקופה, שעבורו נרכשה, ומנין הימים יחל עם רכישתו וימשיך באופן רצוף עד לסיום התקופה או עד גמר חבילת החיפושים הראשון מביניהם . כאמור לעיל, אי שימוש במנוי לא יזכה את המנוי בהחזר כספי כלשהו.
17. האתר מאפשר הצבת פרסומות על ידי בעלי עסקים בתשלום ובהתאם להסכם, שייכרת עם כל מפרסם ומפרסם בנפרד ועל פי תנאי העסקה הרלוונטיים.
א. ביטול עסקת פרסום ו/או הפסקת הפרסום בפועל מסיבה כלשהי, שאינה באשמת האתר, לא יזכו את המפרסם בהחזר כספי כלשהו.
בתקנון זה – “אשמת האתר” (או כל הטיה של מונח זה) משמעה אשמת האתר בלבד. אשמתו של צד שלישי כלשהו לא יהווה אשם של האתר.
אבטחת אתר ופטור –Disclaimer:
18. האתר מאפשר תשלום באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט, והוא מצויד במערכת אבטחה בטכנולוגית SSL- 128 Bit מחמירה, בפרט באותם מקומות, בהם יזין המשתמש מידע אישי מאובטח. משתמש הגולש באזורים המאובטחים ב – SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע”י חברתEquifax הבינלאומית.
א. מלבד טכנולוגיית ה-SSLמאובטח כל מנגנון הסליקה ומוגן ע”י חברת טרנזילה, החברה המובילה בתחום זהבישראל.
ב. בנוסף לאמור לעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע המצוי באתר.
19. יחד עם זאת, אין דרך להבטיח הגנה מלאה מפני חדירות ו/או שימוש אסורים בידי צדדים שלישיים. אשר על כן האתר לא יישא בכל אחריות ישירהו/או עקיפה במקרים של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידי משתמש ו/או מפרסם הנובעים משימוש אסור כלשהו בידי צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים כלשהם, שאינם בשליטת האתר.
20. האתר אינו אחראי בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזק, הפסד כספי, אובדן, אובדן מידע, פגיעה כתוצאה מהתכנים, הטרדות /או נזק אחר כלשהו, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו למשתמש ו/או למפרסם כלשהם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מפגיעה כלשהי במידע ו/או משימוש לרעה במידע, שאירעו שלא באשמתו של האתר.
הפסקת השימוש באתר

החברה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר, להפסיק או לבטל כל הרשמה או מנוי או שימוש או זכות שימוש של משתמש כלשהו במידה והמשתמש נהג בהם בניגוד להוראות הדין או התקנון, או מכל סיבה סבירה אחרת, לרבות אך לא רק:
א. הימנעות מתשלום שנדרש מן המשתמש.

ב. פניה או מתן שירות כלשהו לצד ג’ שלא למטרת רכישה או שכירות במישרין בלבד של הנכס/המוצר שפורסם במחירון.

ג. חריגה באופן כלשהו מתנאי תקנון זה על תיקוניו ושינוייו מעת לעת.

ד. כך שימוש באתר באופן בלתי הולם – בדרך של ביצוע עבירות, עוולות, גסות רוח, הטרדה, התנהגות לא הולמת, ו/או שידול לאיזה מאלה.

22. לאתר תהיה הזכות להוריד כל מודעה ו/או פרסום מהאתר, אם לא יועבר בגינם תשלום לאתר על פי התנאים המוסכמים עם המפרסם.
הצהרות המשתמש ו/או המפרסם
23. המשתמש ו/או המפרסם, לפי העניין, מצהירים:
א. הוא בן 18 שנים ומעלה, כשיר מבחינה משפטית ואינו פסול דין.
ב. כל הפרטים המצוינים והנמסרים על ידו בטופס ההרשמה הינם נכונים ומדויקים, למעט כינוי.
ג. המפרסם הינו הבעלים ו/או בעל הזכות המשפטית המלאה להציג את התוכן ו/או המודעות המועלים על ידו ו/או בשמו לאתר, ובכלל זה תמונות ו/או באנרים ו/או קטעי וידיאו ו/או כל חומר אחר, אשר עשוי לחסות תחת זכויות יוצרים.
ד. בהעלאת התכנים ו/או המודעות לאתר אין הפרה של זכויות קנין רוחני משום סוג שהוא, ובפרט זכויות יוצרים של צדדים שלישיים.
ה. העלאת התכנים ו/או מודעות הפרסום לאתר נעשית בהתאם לכל דין ומבלי לפגוע בצד שלישי כלשהו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, בדרך של לשון הרע ו/או פגיעה בזכויות קנין ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פרסום פרטי קטינים באופן האסור על פי חוק ו/או באופן המנוגד להליך משפטי בדלתיים סגורות.
ו. המשתמש ו/או המפרסם יישאו באחריות ו/או בחבות המלאות לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לאתר ו/או לאדם שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש על ידי המשתמש ו/או מהתכנים ו/או המודעות המועלים על ידי המפרסם ו/או משירות שאינו עומד במצג שבפרסום.
ז. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ולמען הסר כל ספק, המשתמש ו/או המפרסם מתחייבים בזה לשפות את האתר מיד עם דרישתו בשל הפסד ו/או נזק כלשהו, שייגרמו לו כתוצאה מתכנים ו/או מודעות המועלים על ידי משתמש ו/או מפרסם לאתר, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד. אין באמור כדי לגרוע מהאתר את זכותו לסעד אחר כלשהו בשל פגיעה כאמור.
ח. כל ההצהרות דלעיל תמשכנה לעמוד בתוקף לכל אורך תקופת השימוש באתר וכל עוד לא הודיע המשתמש אחרת לאתר.
האחריות לתכנים
24. כל המופיע באתר ו/או באיזה ממדוריו, התכנים והמודעות המוצגים בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, מאמרים, כתבות, הפניות ו/או לינקים, השוואות מחירים, עצות מומחים, המלצות, נתוני מבחנים או סקרים, דעות משתמשים ו/או מפרסמים ו/או כל גורם שאינו האתר, וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (להלן: הפרסומים) הם על אחריות הגורמים המפרסמים בלבד, ואין לאתר אחריות כלשהי על תוכן זה.
25. השימוש על ידי משתמש באתר ו/או באיזה מהפרסומים שבו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הרישום לאתר ו/או לשירות כלשהו בו מהווה הסכמה מפורשת לאמור בסעיף זה.
א. בהתאם לאמור לעיל אין האתר מחויב להסיר תוכן ו/או מודעות המועלים לאתר על ידי משתמשים ו/או מפרסמים. הרישום לאתר מהווה הסכמה מפורשת לאמור בסעיף זה.
ב. מבלי לפגוע באמור לעיל לאתר הרשות והסמכות המלאות על פי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות פרסומים באתר, והכל בכפוף להסכמות אחרות, ככל שישנן. הרישום לאתר מהווה הסכמה מפורשת לאמור בסעיף זה.
החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע המופיע במחירון או לכל שימוש שיעשה בו, לרבות כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במחירונים ו/או מטעות דפוס ו/או כל טעות אחרת, וכן:
א. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לחומר פרסומי באתר, והאחריות לכך תחול על המפרסם בלבד.

ב. אין בפרסום המידע כאמור כדי להקנות למשתמשים זכות הסתמכות על מידע זה ללא בדיקתו באופן עצמאי אשר אינו תלוי במחירון או באתר.

ג. המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל חישוב או הערכה או חוות דעת או כל תוצר אחר, קבוע או עיתי, המתבסס במישרין או בעקיפין על המידע שבמחירון.

ד. המידע במחירוני האתר איננו מהווה חוות דעת ו/או המלצה לגבי הדגמים המפורסמים בו.

מדיניות הגנה על פרטיות המשתמש
27. האתר מתחייב להגן על פרטיותם של המשתמשים בהתאם לחוק בכלל ולחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 למעט כאמור בפרק זה. האתר יעשה שימוש בפרטיהם האישיים של המשתמשים במקרים הבאים, ובתנאי שהדבר מתחייב:
א. שיפור השירות;
ב. תחזוקת השירות והאתר;
ג. יצירת קשר עם המשתמש;
ד. מסירת הפרטים האישיים למוסד חוקי כלשהו בהתאם לדרישה ו/או חובה על פי חוק;
ה. מסירת הפרטים האישיים לצד שלישי כלשהו, אשר הציג בפני האתר הוכחות לכאורה לשימוש בניגוד לחוק ו/או הסכם זה על ידי המשתמש, ולפגיעה, שנגרמה לו כתוצאה מהשימוש האסור כאמור.
28. לאתר הזכות לשנות מדיניות ההגנה על פרטיות המשתמש בכל עת בהתראה בת 10 (ימים) מראש, אשר תפורסם באתר, והמדיניות החדשה תחול על המשתמשים, בין שנרשמו לשירות חד פעמי בין כמנויים, בין לפני השינוי במדיניות בין לאחריו.
שימוש במידע
29. השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצע המשתמש באתר. מבלי להגביל לכך הדבר כולל מידע אישי (ככל ובהיקף, שמידע כזה נמסר על ידי המשתמש ו/או המפרסם), עיון בעמודים, תשובות למשאלים, בדיקת מחירים וכיו”ב (להלן ביחד ולחוד: המידע). המידע יישמר במאגרי החברה.
30. בהסכמתך לתקנון זה הינך מסכים לכך, שהאתר יעשה במידע שימוש כמותר על פי חוק ובייחוד לצרכים הבאים:
א. התאמה אישית של מרכיבים, נושאים, מודעות ופרסומות באתר בהתאם לתחומי התעניינותו וציפיותיו של המשתמש הספציפי.
ב. קבלת דוא”ל ו/או מסרונים (SMS)ו/או משלוחם ו/או יצירת קשר באופן אחר עם המשתמש על ידי מפרסמים באתר.
i. המשתמש מתיר בזה לאתר למסור למפרסמים מידע אודותיו ממאגריה, ובלבד שהמידע לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש.
בתקנון זה “זיהוי אישי של המשתמש” (או כל הטיה של מונח זה) משמעו, מבלי להגביל לכך, שם, מספר טלפון נייח או נייד, כתובת דוא”ל וכל פרט מזהה אחר.
ג. מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בלוחות המודעות של האתר.
ד. משלוח דוא”ל ו/או מסרונים על ידי החברה לשם יידוע המשתמש במבצעים שונים, מידע על פעילות הברה ועוד.
i. פעולה זו כפופה להסכמתו הספציפית והנפרדת של המשתמש, אשר יוכל לבטלה על ידי משלוח הודעה ברוח זו לחברה. השירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.
ה. שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.
31. הפרסומות באתר עשויות להיות מנוהלות על ידי חברות פרסום צד ג’ בהתאם להרשאת החברה, אך ללא שליטת החברה. ניהול הפרסומות מתבצע באמצעות קבצי “COOKIES” הנוצרים במחשבו האישי של המשתמש ואוספים מתוכו מידע המשמש את המפרסמים להתאמת הפרסומות למשתמש הספציפי.
א. המשתמש יכול ורשאי לחסום את קבצי ה-“COOKIES” במחשבו ואף למחוק את אלה שנוצרו על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך.
32. האתר יוצר אף היא קבצי “COOKIES” במחשבו האישי של המשתמש ובכך אוספת עליו מידע המתייחס לסוג הענין וצורת השיטוט שלו ברשת האינטרנט. המידע הנאסף באמצעות ה-“COOKIES” משמש את החברה לצרכים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשפר ולעדכן האתר לנוחות המשתמש. שימוש זה במידע כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת מסמך זה.
א. המשתמש יכול ורשאי לחסום את קבצי ה-“COOKIES” במחשבו ואף למחוק את אלה שנוצרו על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך.
33. המשתמשים מתירים בזה לאתר באופן מפורש לשלוח להם דואר פרסומי וכן להעביר את פרטי ההתקשרות עימם למפרסמים באתר לשם קבלת דואר בעל תוכן פרסומי, ובלבד ש:
א. הדבר לא יטיל עליהם חיוב כספי;
ב. יהיו רשאים להפסיק שירות זה– מצד האתר, החברה או המפרסמים –על פי דרישתם בכל עת. היה ויפנה משתמש לאתר באיזה מאמצעי הקשר הנמצאים באתר ו/או באופן אחר ויבקש הפסקת משלוח של דואר פרסומי, יפעל האתר בהתאם ויעביר הודעה זו למפרסמים, על מנת שיפעלו כך גם כן.
ג. יהיו רשאים לדרוש, שמידע המתייחס אליהם לא יועבר עוד לאנשים, סוג בני אדם או אנשים מסויימים, ובכלל זה לחברות ו/או לגופים כלשהם, באופן קבוע או לזמן מוגבל. האתר והחברה יפעלו על פי הנחיה זו לאלתר.
i. מבלי לפגוע באמור לעיל בס”ק ג’ מובהר בזה, שהמידע המצוי בידי האתר ו/או החברה יישמרו במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם לחוק ולהסכם זה.
הדין החל
34. על הסכם זה, לרבות תוקפו ופרשנותו יחולו דיני מדינת ישראל המהותיים והפרוצדוראליים, מבלי לתת תוקף לדיני ניגוד הדינים.
א. סמכות השיפוט הבלעדית בסכסוך כלשהו הנובע מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
ב. סמכות שיפוט זו תחול מבלי להתחשב במיקום המשתמש, מיקום השרת, מיקום פעילות האתר ו/או כל שיקול אחר, והמשתמש נותן בזה הסכמתו המפורשת לסמכות שיפוט זו.
ג. המשתמש והאתר מבקשים בזה מכל בית משפט בכל מקום שהוא בעולם, למעט בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, לדחות תביעות כלשהן המוגשות שם בקשר להסכם זה.
35. למרות האמור לעיל, היה ויבחר האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להעביר סכסוך כלשהו לבוררות, יועבר הסכסוך להכרעה בדרך של בוררות בפני בורר דן יחיד המוסכם על הצדדים.
א. היה ולא יגיעו הצדדים להסכמה על זהות הבורר תוך 14 יום, ימונה הבורר על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל ו/או מוסד הבוררות של לשכת עורכי הדין.
ב. הבורר ידון לפי הדין הישראלי המהותי וינמק את פסק הבוררות. סדרי הדין ודיני הראיות לא יחולו על הבוררות. לא תהיה אפשרות לערער על פסק הבורר.

מחירוני ציוד מכני הנדסי, ציוד כבד, מיכון חקלאי וטרקטורים חקלאיים

ת.ד 635 הרצליה 46105    |   טלפון: 09-9584444    |   פקס: 09-8801002    |   מייל: msm@pesso.co.il

התחברות

או

שכחתי סיסמה

ברוכים הבאים לאתר פסו.
על מנת להשתמש במערכת המחירונים, יש להתחבר ולרכוש מנוי. השימוש בלוח קניה ומכירה חינם.

התחברות ורכישת מנוי

הרשמה וכניסה לאתר

אותיות באנגלית ומספרים - ללא רווחים.

או

חישוב ערך הכלי כמשומש ביחס לחודש עליה לכביש

מחיר המחירון עבור כלי זה כמשומש לתאריך 12/2023 הוא: 54,000 .
במידה והכלי עלה לכביש אחרי 01/2019 יש להוסיף  עבור כל חודש נוסף.
ערכו המשקולל של הכלי שעלה לכביש בחודש 04/2019 הוא

חישוב ערך הכלי כמשומש ביחס לשעות המנוע

כלי זה אמור לעשות כ-750 שעות בשנה.
ביחס לתאריך העלייה לכביש יש להפחית 1% ממחירו בגין שעות עבודה עודפות.
מחירו המעוגל והסופי לאחר שקלול שעות מנוע הוא 147,500 ₪

* במידה ולכלי יש תוספות יש להוסיפן למחיר הסופי המשוקלל באחוזים.
* תוספת עבור חודש עליה לכביש משוקללת ב 5 השנים הראשונות בלבד.
* כל הסכומים מעוגלים לצורך נוחיות.
* המחירים אינם כוללים מע”מ.

דילוג לתוכן